Chefsutbildning ny som chef

Chefsutbildning – Körkort för nybliven chef

Chefsutbildning ny som chefChefsutbildning ger mervärde för företaget. Det är lönsamt för företaget att ha duktiga chefer som, tillsammans med medarbetarna, får företaget att växa.

För den som går en chefsutbildning känns det också som en investering i personlig utveckling. Chefsutveckling och fortbildning av chefer är avgörande steg för ett företag.

Aldrig tidigare har förändringstakten i företagen varit så stor. Omvärldens tryck ställer mycket stora krav på dagens chefer att snabbt kunna anpassa och utveckla sin organisation efter yttre omständigheter.

Val av utbildningsleverantör

Om du står i begrepp att utbilda chefer gäller det att välja en utbildningsleverantör med lång erfarenhet. Och som har inspirerande lärare, och ett utbud som passar chefens olika behov.

Att välja rätt chefsutbildning

Att gå en allmän utbildning i ledarskap kan vara givande, men vi vet, att med olika inriktningar på kurser, får du som går en chefsutbildning bäst valuta för pengarna. Det är stor skillnad på om du är nybliven chef. Eller har ledarroll utan att vara chef eller om du redan arbetat som chef men behöver ny inspiration. I den formella rollen som chef finns det dessutom en rad lagar som styr. Som du kanske behöver lära om och diskutera med andra.

Du kan också vara i den situationen att du har många lyckade år som ledare bakom dig men nu vill ta ett större ansvar, som chef för en större organisation med budgetansvar och utökade befogenheter. Vem du än är vill vi ge dig just den chefsutbildning som är relevant för dig.

Teori och praktik i chefsutbildning

Vi tror att du som kommer till vår chefsutbildning har en rad erfarenheter och frågor som är viktiga för dig. Vi vet, att om vi utgår från din och de andra kursdeltagarnas verklighet så har vi den bästa förutsättningen för att förankra alla de teorier som finns i utbildningen. Genom att arbeta på det sättet törs vi lova, att den kunskap du har med dig från utbildningen. Som ger livslånga insikter och praktiska verktyg att använda direkt. Vi lovar också att du har utvecklats som person och fått svar på de frågor som kan vara knepiga att hitta svaren på i floran av ”chefslitteratur”.

Chefsutveckla dig till en riktigt god ledare

Det kan vara svårt att greppa alla de olika roller som chefen har. Därför har vi valt att bygga vår chefsutbildning så att du kan lära dig grunderna ”på bredden”. Och sedan välja att fördjupa dig i de frågor du har störst behov av. Men du kan också fördjupa dig direkt om det passar bäst. Vi reder ut de olika rollerna och alla de begrepp som finns inom ”managementvärlden” så att du känner dig säker i mötet med andra. Dessutom blir det lättare att läsa och förstå alla intressanta artiklar och ledarskapsböcker inom området. En sak har vi lärt oss genom våra deltagare som går chefsutbildning. Ju mer de förstår och skaffar nya insikter om, desto större blir deras lust att utvecklas till en riktigt god ledare. De blir ledare i ständig utveckling i en värld av ständiga förändringar.

Nybliven chef har många roller

Som nybliven chef har man massor av kraft och energi att förverkliga sina idéer – med vad händer efter några år när utmaningen inte känns lika stor? Risken finns att du tappar en del av din energi och inte längre presterar lika bra. Din roll gör att du känner dig ensam kring de frågor som känns jobbiga att ta itu med. Då kan en stimulerande chefsutbildning ge ny energi. En bra chefsutbildning som bör innehålla teorier och erfarenheter från alla de centrala roller en chef har som beslutsfattare, pådrivare, informatör och lagledare.

Chefer lär av varandra på chefsutbildning

Att fatta beslut i osäkerhet kan vara svårt. Enkla och självklara beslut är alltid lättare att fatta. Men allt oftare har du som chef en rad alternativ som är nästan lika bra. Dina medarbetare har säkert samlat all den information som finns för att du ska ha ett bra underlag och ändå känner du dig tveksam. Du vet att du kan uppfattas som alltför osäker. Du kan till och med skapa oro i organisationen genom att inte våga ta beslut. På en chefsutbildning har du möjlighet att diskutera den här typen av situationer med andra chefer. Du kan också lära dig olika sätt att säkrast komma fram till kloka beslut och skapa konsensus i gruppen.

Chefsutbildning stärker nybliven chef

Är du en pådrivare eller låter du omgivningen styra dig? De flesta chefer vill nog gärna se sig själva som duktiga pådrivare för att kunna prestera bästa resultat i tid. Ingen vill tappa kontrollen och låta omgivningen påverka och styra resultatet. Ändå visar erfarenheter från chefsutbildningar att det bästa resultatet uppstår i en balansgång mellan att vara pådrivare och att lyssna på andra. Din pådrivande roll talar bäst om vad som behöver göras och när det ska vara klart, medan dina medarbetare på ett erfaret sätt oftast vet hur de bäst ska gå till väga för att lösa uppgiften.

Chefsutbildning om kommunikationens betydelse

Information är inte längre makt. För inte så länge sedan ansåg många chefer att information skulle spridas i lagom dos och helst skulle den viktigaste informationen behållas hos chefen som har makten. Numera byter man allt oftare ut ordet information mot kommunikation för att istället visa vikten av en bra dialog. Kommunikationen kompletterar oftast informationsflödet som är kontrollerat inom företaget men som flödar okontrollerbart på nätet. Det är intressant att på en chefsutbildning få höra hur informationen kan misstolkas och hur viktigt det är att som chef alltid vara beredd att gå in i en dialog med sina medarbetare.

Chefen skall leda och fördela arbetet

Chefen är din formella roll och lagledaren är ditt framgångskoncept. Chefskapets ansvar och befogenheter att leda och fördela arbetet ger de formella möjligheterna att forma en organisation. Men framgången beror mera på chefens förmåga att få medarbetarna att verkligen ställa upp på de beslut som fattats. Dagens anställda vill vara delaktiga och förstå varför de ska ställa upp, anstränga sig och kanske jobba övertid. Därför vill de ha en lagledare till chef som kan entusiasmera, stötta och leda. Chefsutbildningar ger många möjligheter att byta erfarenheter kring olika sätt att skapa gott arbetsklimat och det ger dig kraft och ny energi att vässa dina ledaregenskaper.

Ledarskap och chefsutveckling

Oavsett om man har suttit i sin chefsposition ett tag eller är helt ny som chef, kommer det ständigt nya utmaningar och det kan kännas skönt att hämta stöd i en chefsutbildning, som både ger perspektiv på yrkesrollen, praktiska tips och det senaste inom forskning om intressanta områden som rör chefsutveckling.

Tips och träning i chefsrollen under chefsutbildning

Som nybliven chef upptäcker man snart att det finns massor av utmaningar, inte minst när det gäller att fokusera på resultaten samtidigt som på relationerna inom gruppen. Med tiden vänjer man sig ju vid chefsrollen, och i viss mån är detta en träning, men det är ändå användbart med de tips man kan få under en chefsutbildning.

Ledarskapsexpert analyserar chefer

Det forskas mycket på ledarskap och chefsutveckling, inte minst i USA där det finns större forskningsresurser. Nyligen publicerades en rapport i Harvard Business Reivew där forskarna och ledarskapsexpert Jack Zenger och ledarskapsexpert Joseph Folkman har analyserat beteendet hos inte mindre än 30.000 chefer. Det visade sig att de vanligaste omdömena om en misslyckad chef var ”oengagerad” och ”passiv”.

Relevant chefsutbildning för nybliven chef

Att ställa för låga krav och sakna visioner och inriktning, samt rädsla för förändringar var andra brister som påtalades. Att fokusera för mycket på sig själv i stället för på medarbetarna och relationerna till dessa, och därmed bristande förmåga till teamwork var andra uppenbara fel. När man leder andra människor, och särskilt när man är nybliven chef, bör man ständigt analysera sitt beteende och sin förmåga att fungera i grupp, samtidigt som man ska förbättra sin avdelnings resultat utåt. Viktiga verktyg för detta finns att hämta i en relevant chefsutbildning.

Chefsutbildning om kommunikation och gruppdynamik

Att förbättra kommunikationen inom gruppen och därmed främja ett öppet diskussionsklimat är ett viktigt medel, där man som nybliven chef kan hitta konkreta lösningar genom att titta på hur avdelningsmöten och andra diskussionsforum hittills har fungerat. Hur ofta har man haft dem, vilken typ av frågor har behandlats – och vilka saknas, om det nu har skrivits vettiga protokoll från sådana möten, som finns lätt tillgängliga på företagets server. En chefsutbildning tar upp kommunikationsformer och gruppdynamik, och för en nybliven chef som kanske saknar utbildning på det området är kunskaper om sådana verktyg och metoder oumbärliga.

Chefsutbildning framkallar din kompetens

En viktig uppgift som chef handlar om att ta tillvara energin och kompetensen inom varje individ. Det tillför mycket för gruppen, som i bästa fall kan prestera resultat som är mycket större än summan av individerna, med andra ord synergieffekter. Då gäller det att inte låta konflikter under ytan stjäla energi. En chefsutbildning lär också ut hur man blir uppmärksam på konflikter inom teamet. Samt metoder för att hantera dessa på ett konstruktivt sätt, utan att personlig prestige sätter hinder i vägen.

Tydligt ledarskap i chefsrollen

Att ta sig an sina uppgifter som nybliven chef på ett prestigelöst sätt är en nyckel till framgång, särskilt om det kombineras med tydligt ledarskap. Där man ger lagom stora utmaningar och därmed uppmuntrar de anställda till att ständigt överträffa sig själva. Dessutom är det förstås av mycket stor vikt att man ger ett starkt gensvar i form av positiv feedback.

Chefsrollen är något man utvecklar i en ständig process där man hämtar erfarenhet i sin vardag som chef, och om man dessutom går en utbildning kan man skapa ett optimalt växelspel mellan teori och praktik. Detta främjar ett engagerat ledarskap, som kombinerar tydlighet och lyhördhet.

Chefsutbildning för träning i ledarskap

Man kan vara anställd som chef sedan många år, eller sedan i förra veckan – men denna formella position gör det inte självklart att man utövar ett ledarskap som är optimalt för både verksamheten och de enskilda medarbetarna. Detta kräver träning, utveckling – men också genomgången chefsutbildning.

Ledarskapet är ett komplext samspel mellan individer

Att lära känna sig själv är av fundamental betydelse – ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Men det finns ingen entydig definition och metod, eftersom ledarskapet är ett komplext samspel mellan många individer, som i sin tur präglas av vilken roll och vilka arbetsuppgifter de har. Dessutom har varje företag eller organisation sina egna inneboende mekanismer, så det finns sällan någon chefsutbildning som passar alla.

Nya tider kräver förnyad chefsutbildning

Tiden vi lever i och omgivningens inflytande gör att ingenting är konstant, utan förändringarnas vindar blåser mer än någonsin. Följderna av globaliseringen ser vi dag för dag, både i stort och smått. Strukturomvandlingar, ökad konkurrens, svängningar i världsekonomin, valutakursernas berg-och-dalbana – allt detta interagerar och lämnar ingen organisation oberörd.

Modern chef och ledare

Allt detta ställer höga krav på en modern chef och ledare. Föränderlig och samtidigt trygg, lyhörd för sina medarbetare och ändå fylld av integritet, rak men samtidigt diplomatisk. Oavsett om man är ny som chef eller erfaren chef kan utmaningarna och arbetsbördan ibland förefalla nästan omänskliga. Och det är inte alla som har ett bollplank i form av exempelvis en kollega att diskutera problemen med. Utan man är ofta hänvisad till en inre dialog med sig själv.

Chefsutbildning som får dig att utvecklas

Men har man en chefsutbildning i botten, där man har fått perspektiv både på sig själv och på sina olika roller, och dessutom fått ta del av en del av den stora mängden forskning som har gjorts när det gäller ledarskap, har man en mycket stabilare grund att stå på. Det handlar om att utvecklas som person, mot ökad mognad och medvetenhet. Bättre självkännedom leder alltid till bättre och tydligare ledarskap. Det handlar helt enkelt om att känna sig trygg både i sin yrkesroll och som person, och därigenom få ökat förtroende från sina medarbetare.

Chefsutbildning som tar fasta på viktiga saker

Bra chefsutbildning tar fasta på viktiga saker som att öka motivationen och sammanhållningen hos medarbetarna. Forskning visar att sådana faktorer är oerhört viktiga för att öka trivsel och arbetsglädje och därmed också prestationen. Och arbetsplatser med ett positivt samarbetsklimat lockar också till sig duktiga och intresserade medarbetare.

Chef skall uppmuntra och stimulera personalen

En chef som uppmuntrar och stimulerar sina medarbetare kan ta fram oanade resurser. Det handlar om att se hela människan och behandla personalen med både lyhördhet och respekt. Och eftersom de flesta chefer utanför HR-området har betydligt bättre kunskaper om ekonomi än psykologi. Är det klokt att gå en chefsutbildning för att vidareutbilda sig.

Chefsutbildning för bättre ledarskapsmetoder och ledarstil

Man ställs inför många utmaningar när man leder människor – parallellt med att man har målsättningar som handlar om företagets resultat. Och kanske rentav överlevnad i osäkra konjunkturer, ska man kunna hantera konflikter mellan de anställda. Delegera ansvar och hålla ett öga på många processer samtidigt. Att lära sig olika metoder för detta, och att ständigt vara uppmärksam på sin egen roll. Och hur ens ledarstil påverkar personalen i ett ömsesidigt växelspel. Det är några av de färdigheter som man tränar på en chefsutbildning.

På så sätt kan man bli en mer lyhörd och medveten ledare. Som bidrar till att lyfta upp hela organisationen på en högre nivå. Redo att möta framtidens utmaningar.

Chefsutbildning – ny i rollen

Många tycker att de tar ett spännande steg i karriären när de blir chefer, men att vara chef innebär också nytt ansvar och en komplex roll. Med en chefsutbildning i ryggen kan du ta dig an din nya roll med tillförsikt och nå framgång. Att få en position som chef innebär att man behöver sätta sig in i nya ansvarsområden.

Som chef behöver man kunna hantera konflikter och ibland svåra samtal med medarbetare som inte trivs på jobbet, inte trivs med varandra eller har personliga problem som inverkar på jobbet, till exempel missbruksproblem. Utöver det behöver man dessutom kunna arbetsrätt och vara en bra beslutsfattare, och man behöver kunna coacha medarbetarna att nå företagets mål och uppnå lönsamhet. Ofta har man kort tid på sig att sätta sin in i den nya rollen.

Vad vill du ha ut av din utbildning?

En chefsutbildning hjälper dig att ta en genväg till att hitta sin plats som chef. Det finns några viktiga saker att tänka på när du väljer utbildning. Till exempel bör du tänka över vad du vill ha ut av utbildningen. Finns det något som du känner att du saknar som ledare som du skulle kunna lära dig på en utbildning? Kan du komma på några specifika saker som du vill utveckla för att kunna bli bättre som ledare?

Chefsutbildning som ger dig  kompetens i ledarskap

Om man går en chefsutbildning får man grundläggande kunskaper i ledarskap och coachning, delegering, konflikthantering, kommunikation, arbetsrätt, arbetsglädje. Och effektivitet samt förändringsstrategier och beslutsfattande. Genom utbildningen kan du lära dig hur du får dina medarbetare att arbeta självständigt och resultatinriktat. Som chef är det viktigt att kunna motivera och peppa sina medarbetare, men också att vara gränssättande.

Ny i rollen – Körkort för nybliven chef

Har du blivit chef över dina gamla kolleger kan det vara svårt att hitta rätt förhållningssätt till dem och det kan bli många känsliga situationer. Något du kan få hjälp att hantera under utbildningen och du kan hitta inspirerande sätt att leda dina gamla arbetskamrater istället för att uppfattas som en svikare som bytt sida. Chefsutbildningen Körkort för nybliven chef är den genom tiderna mest uppskattade chefskursen.

Hitta din egen ledarstil

Under en chefsutbildning får du också en inblick i olika typer av ledarstilar och hjälp att hitta den stil som passar din personlighet bäst. Genom att hitta din egen ledarstil kan du på det mest effektiva sättet förmedla den kompetens och erfarenhet som du har till dina medarbetare.

Chefsutbildning som lär dig kommunicera effektivt

Som nybliven chef hör kommunikationen till ett av de viktigaste områden som du behöver utveckla. Du behöver få folk att lyssna, få dem att vilja och inte minst få dem att agera. På en chefsutbildning kan du lära dig hur du kommunicerar effektivt. Och hur du kan använda språket för att skapa förståelse och trovärdighet.

Träna på meningsfulla utvecklingssamtal

En viktig del av din nya yrkesroll är att kunna ge och ta kritik på ett konstruktivt sätt. Du måste klara av att få kritik både av dem du leder och av ledningen. Och du behöver kunna hålla meningsfulla utvecklingssamtal. Under en chefskurs kan du träna på att hålla bra medarbetarsamtal och du kan få med dig en checklista med vad som bör tas upp och vad du bör koppla till lön och belöningar.

Chefsutbildning nu

Chefsutbildning