Ekonomi för chefer

Chefsutbildning i ekonomi för chefer

Vår chefsutbildning i ekonomi för chefer är direkt användbar för dig som är chef och som känner ett behov av baskunskaper i hur ekonomin i ett företag är uppbyggd och fungerar. Som chef har du naturligtvis personalansvar och du ska se till att dag-till-dag-verksamheten upprätthålls, men du har även ekonomiskt ansvar. Du har en budgetram att hålla dig inom och du ska förmodligen även följa upp budgeten genom regelbundet prognosarbete. Din enhet har en likviditetsplan att följa och nyckeltal att förhålla sig till. Ekonomiska rapporter och sammanställningar ska lämnas varje månad och det är viktigt att de är rätt, eftersom de används till löner, fakturering och avstämning. Är din ekonomiska kunskap tillräcklig för att du ska kunna lämna riktiga underlag?

Ekonomi för chefer – en chefsutbildning som ger vinst

Man kan mycket väl lämna ifrån sig korrekta underlag, utan att faktiskt förstå innehållet och vilken roll det spelar i ekonomiprocessen inom företaget. Kursen Ekonomi för chefer ger dig kunskapen att förstå, tolka och använda ekonomiska begrepp, rapporter och underlag. Nödvändigt kunnande för dig som chef! För hur ska du kunna följa upp och utveckla verksamheten om du inte kan använda ekonomiska begrepp i dina möten med ledningen, företagets ekonomienhet och dina medarbetare? Du upplevs som trovärdig först då dina idéer och förslag kläs i ekonomiska termer och uttrycks i siffror, relationer och ekonomiska sammanställningar. Gå därför vår chefsutbildning Ekonomi för chefer, den ger dig rätt kunskap om de ekonomiska förutsättningar som alla verksamheter styrs av.

Ekonomi för chefer | Kursinnehåll

Grundbegreppen inom ekonomin
Ekonomiska rapporter – att förstå dem
Bokslut, årsredovisning särskilt viktiga
Kalkyler och kalkylmodeller
Särskilt om investeringskalkyler
Budgetera – hur gör du rent praktiskt?
Resultatbudget och kostnadsbudget
Investeringbudget och likviditetsbudget
Budget – men sen då?
Justering, uppföljning
Nyckeltal – roligt och givande
Lönsamheten – hur förbättras den?
Styrning med hjälp av ekonomi

Ekonomi för chefer nu

Ekonomi för chefer